Eesti Tootearenduse Liidu Põhikiri

Põhikiri on vastu võetud 17. augustil 2016.

 

 

I ÜLDSÄTTED

1.1.  Eesti Tootearenduse Liit (edaspidi ka Tootearenduse Liit või Liit) on mittetulundusühing, mis ühendab Eesti Vabariigis tegutsevaid tootmise ja töötlemisega tegelevaid eri tegevus­alade ettevõtjaid, organisatsioone ning teisi selle tootmisharuga seotud juriidilisi isikuid.

1.2.  Eesti Tootearenduse Liidu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

II EESMÄRK

2.1. Eesti Tootearenduse Liidu eesmärgiks on kohalike tootmisettevõtete konkurentsivõime tõstmine, arendamine, müügikanalite arendus ning oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:

2.2.1. esindab ja kaitseb oma liikmete huvisid;

2.2.2. osaleb ja esindab oma liikmete huve Eesti majanduspoliitika ning ettevõtluskeskkonna kujundamisel;

2.2.3. loob ja arendab sidemeid sise- ja välisriikide organisatsioonidega, esindab oma liikmeskonda Eesti, välisriikide ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning asutustes;

2.2.4. kogub ja analüüsib tootmisettevõtluse ning kaubanduse alast informatsiooni;

2.2.5. osutab konsultatsiooniteenuseid;

2.2.6. osutab kaasabi partnerite leidmisel ja turu-uuringute teostamisel;

2.2.7. organiseerib ettevõtete ärikontaktüritusi ja presentatsioone;

2.2.8. tõendab ja annab välja dokumente/kvaliteetmärgist Toodetud Eestis (edaspidi märgis või kvaliteetmärgis), Eesti Vabariigis toodetud kaupade päritolu kohta;

2.2.9. korraldab reklaami-, info- ja õppematerjalide kirjastamist. Annab välja trükiseid ja videomaterjali;

2.2.10. osaleb sotsiaalpartnerina kahe- ja kolmepoolsetel sotsiaal- ja majanduspoliitilistel läbirääkimistel ning sõlmib kohalike tootjate huvidest lähtuvalt kokkuleppeid teise astme tootjate, edasimüüjate, valitsuse ja muude ühiskondlike organisatsioonidega kohalike tootjate tegevuse konkurentsivõime tõstmiseks;

2.2.11. aitab kaasa kohaliku tootmistööstuse olulisuse teadvustamisele ja populariseerimisele ühiskonnas. Korraldab turundus- ja tootearendus teemalisi koolitusi.

III LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Toootearenduse Liidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis tootmise ja töötlemisega tegelevad eri tegevusalade ettevõtjad, organisatsioonid, kes omavad tootmisbaasi Eestis või pikaajalist Tootearenduse Liidu liikmelisust. Samuti teised selle tootmisvaldkonnaga seotud teadusasutused, kes järgivad Tootearenduse Liidu põhikirja ja kellel on kehtiv liikmelisus.

3.2.  Liidu liikmel on õigus:

3.2.1.  saada informatsiooni Liidu tegevuse kohta;

3.2.2.  osaleda ettenähtud korras Liidu organite töös;

3.2.3.  osaleda üldkoosolekul ja omada hääleõigust;

3.2.4.  teha ettepanekuid Liidu tegevuse kohta;

3.2.5.  taotleda Liidu poolt välja antavat Toodetud Eestis kvaliteetmärgise kasutusluba oma ettevõtte poolt toodetud toodetele;

3.2.6.  kasutada oma toodetel ja ettevõtte infomaterjalidel, – kanalites Toodetud Eestis kvaliteetmärgist, kui Liit on vastavakohalise otsuse teinud;

3.2.7.  kasutada soodustingimustel Liidu poolt pakutavaid teenuseid;

3.2.8.  liikme õigusi ja liikmelisust võib piirata ainult juhtkonna otsusega liikmemaksu tasumata jätmisel ning liikme kohustuste täitmata jätmisel või rikkumisel;

3.2.9.  taotleda mõjuvatel põhjustel Eesti Tootearendse Liidu liikmelisuse peatamist kuueks kuuks. Liikmelisuse peatamisel peatuvad ka liikme õigused ja kohustused. Liikmelisuse peatamise otsustab juhtkogu;

3.2.10.  astuda juhtkogule esitatud avalduse alusel Tootearenduse Liidust välja.

3.3.  Liidu liige on kohustatud:

3.3.1.  tunnistama ja järgima Eesti Tootearenduse Liidu põhikirja nõudeid ning täitma Liidu juhtorganite otsuseid;

3.3.2.  tasuma liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku kehtestatud liikmemaksu reglemendile;

3.3.3.  andma enda kohta tõest informatsiooni;

3.3.4.  mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;

3.3.6. juriidilisest isikust liikme ümberkujundamise, jagunemise, ühinemise või lõpetamise korral informeerima sellest viivitamatult Liidu juhatust.

3.3.7.  hoidma kaitstult talle usaldatud konfidentsiaalset informatsiooni Liidu liikmete ühiste arenduste, kliendivõrgustike, tootearenduste ja muu info kohta.

3.4. Eelpoolnimetatud kohustuste mittetäitmisel võib Liidu juhatus oma sellekohase otsusega Tootearenduse Liidu liikme käesoleva põhikirjaga ette nähtud volitusi piirata või teha volikogule ettepanek liige Liidu liikmeskonnast välja arvata.

IV LIIKMEKS ASTUMINE JA LIIKMELISUSE LÕPPEMINE

4.1. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhtkogu liikmeks astuda sooviva isiku vastava kirjaliku avalduse alusel.

4.2. Punktis 3.2. sätestatud isik omandab liikmestaatuse ja sellest tulenevad volitused alles pärast liikmeks astumise avalduse rahuldamist üldkoosoleku poolt.

4.3.  Liikmel on õigus mõjuvatel põhjustel taotleda kuni kuueks kuuks liikmelisuse peatamist. Liikmelisuse peatamisel kaotab liige punktis 3.2 õigused. Liikmelisuse peatamise otsustab volikogu.

4.4.  Liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel igal ajal Liidust välja astuda. Volikogu otsusega arvatakse liige liikmeskonnast välja juhul, kui:

4.4.1.  liige ei vasta liikmelisusele kehtestatud nõuetele;

4.4.2.  liige ei järgi põhikirjas sätestatut või on kahjustanud olulisel määral Liidu mainet.

4.5.  Liikmelisuse lõppemisel liikme poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata.

4.6. Tootearenduse Liidu liige esitab Liidust välja astumiseks juhtkogule vastavasisulise avalduse. Sõltumata avalduse esitamise ajahetkest, loetakse liige välja astunuks avalduse esitamise aastale järgneva aasta algusest. Vastavasisulise otsuse teeb juhatus iga aasta lõpul.

4.7. Liidu juriidilisest isikust liikme lõppemise, ühinemise või jaotumise korral esitab ta Liidu juhatusele sellekohase teatise koos ärakirjaga vastavast otsusest. Volikugu otsusega loetakse liikmelisus lõppenuks.

V JUHTIMINE

5.1. Üldkoosolek

5.1.1. Eesti Tootearenduse Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kelle ainupädevusse kuulub:

5.1.1.1.  volikogu liikmete valimine;

5.1.1.2.  Liidu majandusaasta aruande kinnitamine;

5.1.1.3.  põhikirja ja eesmärgi muutmine;

5.1.1.4.  punktis 3.2. sätestatud liikmete vastuvõtmine;

5.1.1.5.  ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

5.1.1.6.  revisjonikomisjoni määramine;

5.1.1.7.  audiitori nimetamine;

5.1.2.  Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kuid mitte harvemini kui üks kord kalendriaastas. Üldkoosoleku toimumise kuupäev, päevakord teatatakse liikmetele vähemalt 14 päeva ette.

5.1.3.  Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või üldkoosoleku poolt volitatud inimene.

5.1.4.  Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest liikmetest.

5.2. Volinike koosolek (volikogu)

5.2.1.  Volikogu ehk volinike koosolek on käesolevas põhikirjas sätestatud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid täitev kuni 30 liikmeline organ.

5.2.2.  Volikogu liikmed valitakse Liidu liikmete poolt ja nende esindajate hulgast kolmeks aastaks. Iga liige võib valimisteks üles seada ühe kandidaadi.

5.2.3.  Volikogu esimehe kandidaate võivad üles seada kõik Liidu liikmed.

5.2.4.  Ülesseatav kandidaat peab olema eelnevalt registreeritud Eesti Tootearenduse Liidu liikmeks.

5.2.5.  Ülesseatud volikogu esimehe kandidaatidest esitatakse üldkoosolekule valimiseks kandidaadid, kes on andnud kandideerimiseks eelnevalt kirjaliku nõusoleku ning kelle esitamist kandidaadiks toetavad vähemalt pooled Liidu liikmed. Toetusavaldused kandidaatide esitamiseks tuleb saata Liidu juhatusele hiljemalt 14 päeva jooksul alates üldkoosoleku eelteate väljastamisest.

5.2.6. Volikogu liikmeks võib kandideerida üksnes Eesti Tootearenduse Liidu juhtorgani liige või Liidu liikme juhtorgani poolt volitatud Tootearenduse Liidu töötaja, kes on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

5.2.7.  Volikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt, kui teda kandidaadiks üles seadnud Liidu liige kutsub ta volikogu liikme kohalt tagasi või kui vastav Liidu liige on Liidust välja astunud või välja arvatud või lõpeb tema tööleping Eesti Tootearenduse Liiduga. Volikogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel asub volikogu liikmeks kuni volikogu volituste lõppemiseni volikogu liikmete kandidaatide nimekirjas enim hääli kogunud kandidaat, kes volikogusse ei pääsenud.

5.2.8. Volikogu valimine toimub alljärgnevalt:

5.2.8.1. volinike täpne arv otsustatakse juhtkogu ettepaneku alusel üldkoosolekul, osalevate liikmete enamuse poolthäältega;

5.2.9. Volikogu:

5.2.9.1.  määrab ametisse juhatuse ja teostab järelevalvet selle tegevuse üle;

5.2.9.2.  kinnitab Eesti Tootearenduse Liidu tegevuskava ja eelarve;

5.2.9.3.  otsustab põhikirja alusel liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise;

5.2.9.4.  määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed juhtkogu ettepanekul;

5.2.9.5.  määrab liikmemaksu reglemendi hiljemalt üks kuu enne majandusaasta algust;

5.2.9.6.  Volikogu koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kvartalis. Volikogu koosoleku kutsub kokku volikogu esimees vähemalt 14 päevase etteteatamisajaga. Koosoleku päevakorra saadab volikogu esimees volikogu liikmetele vähemalt 7 päeva ette;

5.2.9.7.  Volikogu juhindub oma tegevuses kinnitatud töökorrast. Volikogu juhib ja esindab Liitu volikogu pädevuses olevates küsimustes selle liikmete poolt valitud volikogu esimees. Volikogu esimehel on õigus volitada oma kohustuste täitmist mõjuvatel põhjustel ainult ühele volikogu liikmele;

5.2.9.8.  otsustab vajadusel muid küsimusi, mille otsustamist taotleb juhatus või vähemalt 1/5 volikogu liikmetest;

5.2.9.9.  Volikogu on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole liikmetest;

5.2.9.10. Volikogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Volikogu koosoleku kutsub vähemalt 30 päevase etteteatamistähtajaga kokku juhatus. Volikogu kokkukutsumise teates tuleb märkida volikogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning volikogu koosoleku päevakord;

5.2.9.11. Juhtkogul on õigus kutsuda kokku erakorraline volikogu koosolek;

5.2.9.12. Volikogu liige, kes mõjuvatel põhjustel ei saa osaleda volikogu töös, võib volitada teist volikogu liikme ennast esindama. Volitus peab olema vormistatud kirjalikult;

5.2.9.13.  Mõjuval põhjusel võib volikogu otsuse vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata kirjaliku (elektroonilise) hääletamise teel. Kirjaliku hääletuse läbiviimise korraldab juhatus. Kirjaliku hääletamise korral loetakse otsus jõustunuks, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 volikogu liikmetest. Otsuse kirjaliku hääletamise vajalikkuse kohta teeb volikogu esimees;

5.2.9.14. Volikogu otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks volikogu esimehe hääl.

5.3. Juhatus

5.3.1.  Juhatus on volikogu poolt määratud 1- kuni 3-liikmeline organ, kes lähtuvalt üldkoosoleku ja volikogu poolt antud suunistest ning kinnitatud tegevuskavast juhib ja esindab Liitu.

5.3.1.1. planeerib Tootearenduse Liidu tegevust ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle;

5.3.1.2. võib teha volikogule ettepaneku juhatuse liikme määramiseks ja tagasikutsumiseks;

5.3.1.3. otsustab liikmete vastuvõtmise ja liikmelisuse peatamise;

5.3.1.4. kooskõlastab juhatuse ettepanekul volikogu päevakorra;

5.3.1.5. esitab volikogule kinnitamiseks liikmemaksu reglemendi.

5.3.2.  Juhatuse volituste tähtaeg on kuni kolm aastat.

5.3.3.  Juhatuse tööd juhib volikogu poolt määratud juhatuse esimees.

5.4.1.  Liidu eesmärkide paremaks saavutamiseks võib juhatus Liidu siseselt moodustada töögruppe, osakondi ja muid organeid (ümarlaudu, komisjone, jms).

5.4.2.  Kõik loodavad organid lähtuvad oma tegevuses juhatuse poolt kinnitatud reglemendist, põhikirjast ning Liidu juhtorganite otsustest.

5.4.3.  Liidu siseselt loodavad muud organid ei ole juriidilised isikud.

VI JÄRELEVALVE

6.1. Järelevalvet Liidu organite tegevuse üle teostab revisjon või audiitor.

6.2. Üldkoosoleku poolt määratud revisjonikomisjon on kuni 3-liikmeline organ, mis hindab Liidu juhatuse tegevust ja rahaliste vahendite kasutamise otstarbekust tulenevalt kinnitatud eelarvest.

6.3. Audiitorkontrolli või revisjonikontrolli tulemuste kohta koostatud aruanne esitatakse üldkoosolekul.

VII KONFIDENTSIAALSUS

7.1. Eesti Tootearenduse Liidul on õigus klassifitseerida avaldatavad andmed, seisukohad ja muu info konfidentsiaalseks, seda otseselt väljendades.

7.2. Tootearenduse Liidu juhatuse poolt esitatud olulised seisukohad kuuluvad enne kolmandatele osapooltele avaldamist kooskõlastamisele Tootearenduse Liidu juhtkoguga.

VIII. KVALITEETMÄRGIS TOODETUD EESTIS

8.1. Toodetud Eestis kvaliteetmärgis on Eesti Tootearenduse Liidu poolne esiletoomine, austus-, tunnustus- või tänuavaldus Eestis tegutsevale tootmisettevõttele, millega soovitakse tarbijaid suunata läbi märgise enim kodumaiste tootjate tooteid tarbima.

8.2. Märgist saavad taodelda Eestis registreeritud ja Eestis tegutsevad tootmisettevõtted, muud organisatsioonid, FIE’d.

8.3. Kvaliteetmärgise volituste andmise õiguse otsustab Liidu juhatus, lähtudes toote eripärast, tootmisprotsessist ja toote sobivusest Liidu tegevusega.

8.4. Toodetud Eestis kvaliteetmärgis väljastatakse tähtajaliseks perioodiks Liidu liikmetele, sõltuvalt nende Liidu liikme staatusest, kirjalikust avaldusest kvaliteetmärgise taotlemiseks ja toote, tootmisprotsessi eripärast.

8.5. Märgist saab taotleda korraga üheks kuni kolmeks aastaks.

8.6. Kvaliteetmärgis väljastatakse Liidu liikmele ühe tootele või tootegrupi põhiselt.

8.7. Kvaliteetmärgise hinnastamine on toodud ära Eesti Tootearenduse Liidu koduleheküljel www.toodetudeestis.ee maksureglemendis.

8.8. Kvaliteetmärgise kasutamine toodetel või ettevõtte infomaterjalides väljaspool selle kehtivusaega või Liidu liikme volituste lõppemist/peatamist on üheselt tõlgendatav autoriõiguste rikkumisega.

8.9. Toodetud Eestis kvaliteetmärgise volituste tähtajalist kasutusõigust ning Toodetud Eestis kleebiste ja muu kvaliteetmärgise sümboolikaga reklaammaterjalide ost, müük, vahetus toimub üksnes läbi Eesti Tootearenduse Liidu. Sellega suudab Tootearenduse Liit tagada kontrolli toote päritolumaa üle, kaitsta Eesti kohalike tootjate huve ja vältida tarbijate eksitamist.

8.9.1. Toodetud Eestis kvaliteetmärgise ostmist, müümist, vahetamist väljaspool Eesti Tootearenduse Liitu või selle kirjaliku nõusolekuta teiste osapoolte vahel, loetakse lepingutingimuste ja autoriõiguste rikkumiseks, mistõttu Liidul on õigus arvata ühepoolselt lepingut rikkunud pool ühingu liikmete seast välja, lõpetada ennetähtaegselt väljastatud volitused märgise kasutamisele ning nõuda koheselt märgise kasutamine/eemaldamine toodetelt.

8.9.2. Liidul on õigus nõuda kahju tekitajalt kahju hüvitamist.

8.9.3. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise puhul selle rikkumise tõttu ei tagasta Tootearenduse Liit lepingut rikkunud osapoole väljaarvamisel Liidu liikmete seast tema poolt tehtud ettemaksu/jääki kasutamata jäänud Liidu liikme perioodi tasult või kvaliteetmärgise katkestatud volitustelt.

8.10. Kõik tootmisettevõtted, liidud ja tooted, millele Toodetud Eestis kvaliteetmärgis kehtib on ära märgitud Liidu ametlikul www.toodetudeestis.ee veebilehel, kus on võimalik kontrollida toote päritolumaad ja tootjat. Sellega tagame selle, et poola maasikad ei muutuks üleöö eesti maasikateks või et “eesti” sead ei peaks enne rulaadiks tegemist andma välja elulooraamatut “Minu Hispaania”.

IX MUUD KÜSIMUSED

9.1. Eesti Tootearenduse Liidu tegevuse lõpetamisel ei kuulu tema vara jaotamisele liikmete vahel. Üldkoosoleku otsusega antakse see üle õigusjärglasele või selle puudumisel annetatakse heategevuseks.

9.2.  Eesti Tootearenduse Liidu majandusaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.